images
16/12/2020 08:54 am

Hướng dẫn cài đặt Jupyter

Jupyter là một tool rất tiện dụng cho việc phân tích dữ liệu. Việc cài đặt khá đơn giản. Bạn có thể cài đặt bằng pip hoặc conda.

Cài đặt JupyterLab


Cài đặt bằng conda


conda install -c conda-forge jupyterlab


Cài đặt bằng pip


pip install jupyterlab


Nếu như bạn chạy lệnh  pip install --user, bạn sẽ phải thêm đường dẫn  bin vào biến môi trường PATH.


Chạy JupyterLab


Sau khi cài đặt bạn có thể bật JupyterLab bằng lệnh:


Jupyter-lab


Cài đặt Classic Jupyter Notebook


Conda


conda install -c conda-forge notebook


Pip


pip install notebook


Chạy Jupyter Notebook


Sau khi cài đặt bạn có thể bật Jupyter Notebook bằng lệnh:


jupyter notebook


- Tech Zone -


Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan