images
13/10/2020 04:43 am

Làm việc với File trong Python

File là nơi máy tính lưu trữ thông tin trên ổ cứng của máy. Nội dung trong file có thể được thêm mới hoặc sửa đổi.

File


- File là nơi máy tính lưu trữ thông tin trên ổ cứng của máy. Nội dung trong file có thể được thêm mới hoặc sửa đổi.


- File có nhiều dạng và được phân biệt thông qua phần mở rộng. File có thể là tệp tin chứa văn bản, hình ảnh, video, hoặc chứa các định dạng dữ liệu khác.

Đọc file


- Để đọc nội dung file trong Python, cần mở file để đọc, sử dụng f.read() để đọc toàn bộ nội dung của file

f = open("vanban.txt")

f.read()

- Để đọc theo từng dòng trong file, bạn dùng f.readline():

f = open("vanban.txt")

f.readline()


- Để đọc 10 kí tự đầu tiên, ta sử dụng f.read(10)

f = open("vanban.txt")

f.read(10)


- Để đọc toàn bộ file theo từng dòng, ta sử dụng loop như sau:

f = open("vanban.txt")

for line in f:

   print(line)


- Lưu ý, nếu bạn mở 1 file không tồn tại, bạn sẽ gặp lỗi:

f = open("vanbantest.txt")


FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory


- Sau khi đọc xong, ta cần đóng file lại:

f.close()


Ghi file


- File có thể được tạo mới hoặc được thêm nội dung


- Để ghi vào file, ta cần mở file với mode dùng để ghi open(filename, mode)


Mode

Giải thích

'r'

Để đọc, đây là giá trị mặc định khi bạn không truyền mode để open file giống phần trên

'a'

Để chèn thêm nội dung, append

'w'

Để ghi nội dung vào file, tạo ra file nếu file chưa tồn tại

'x'

Tạo ra file, trả về lỗi nếu file đã tồn tại.


- Tạo ra file mới, và ghi nội dung, lưu ý file sẽ bị ghi đè nếu đã tồn tại. Ta sử dụng mode w: write.

f = open("test.txt", "w")

f.write("Hello Python class")

f.close()


- Thêm nội dung vào file đang có: ta sử dụng mode = ‘a': append

f = open("test.txt", "a")

f.write("Hello Java class")


- Trường hợp muốn ghi thêm dòng, bạn cần thêm: \n

f.write("Hello Python class\n")Xoá file, folder


- Để xoá file trong Pythonython, bạn sử dụng module os như sau:

import os

os.remove("test.txt")


- Để xoá folder:

import os

os.rmdir(“testfolder")


- Trường hợp muốn kiểm tra đường dẫn tồn tại: 

import os

os.path.exists(“test.txt")


Mời các bạn đọc thêm bài Python với Iterator và Generator.


Bạn muốn học Python, cùng tham khảo khóa học này nhé Python cơ bản và ứng dụng thực tế.


- Tech Zone


Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan