images
07/12/2020 04:51 am

Python với Dictionaries và Set

Dictionary là kiểu dữ liệu dạng key-value tức chứa từ khoá và giá trị tương ứng. Đây là kiểu dữ liệu không có thứ tự (khác với kiểu list), có thể thay đổi.

Dictionary


Là kiểu dữ liệu dạng key-value tức chứa từ khoá và giá trị tương ứng. Đây là kiểu dữ liệu không có thứ tự (khác với kiểu list), có thể thay đổi.


Ví dụ:


my_object = {

 “language": “Python",

 “teacher": “Techzonefun",

 “year”: 2020

}


Trường hợp này: my_object có 3 keys và 3 values.


Dictionary truy cập giá trị


Truy cập giá trị thông qua key:


>>> my_object[“language"]

Python

>>> my_object.get(“language")

Python


Kiểm tra dictionary có chứa key:

>>> “language" in my_object

True


Dictionary thay đổi giá trị


Thêm và thay đổi giá trị:

>>> my_object[“language"] = “C++”


>>> my_object[“author"] = “Rossum"

>>> print(my_object)


Xóa phần tử:

>>> my_object.pop(“language")   # Xóa phần tử và trả về dữ liệu

Hoặc:

>>> del my_object[“language"]


Dictionary - Loop


Duyệt qua các giá trị trong Dictionary:


>>> for key in my_object:

         print(my_object[key])


>>> for val in my_object.values():

         print(val)


Duyệt qua tất cả các key-value:

>>> for x, y in my_object.items():

         print(x,y)


Dictionary - len, clear, copy


Trả về độ dài của một dictonary: có bao nhiêu cặp key-value:

>>> len(my_object)


Xoá toàn bộ key-value dictionary:

>>> my_object.clear()


Tạo ra bản copy:

>>> copied = my_object.copy()


Bạn có thể tạo ra 1 dictionary lồng nhau:


my_object[“address"] = {“city”: “Hanoi",“district": “DongDa”}


my_object = {

 “language": “Python",

 “teacher": “Techzonefun",

 “year”: 2020,

  “address": {

         “city”: “Hanoi",

          “district": “DongDa”
  }

}


Dictionary - Set


Set là thể hiện của một tập hợp không có thứ tự, các phần tử là duy nhất.

Bạn có thể tạo ra set như sau:


>>> languages = {“Python", “Java", “Golang"}


Không thể access các phần tử theo index, chúng ta cần loop để duyệt từng phần tử:

>>> for x in languages:


Thêm phần tử:

>>>languages.add(“Javascript")


Remove phần tử:

>>>languages.remove(“Javascript") # Remove sẽ báo lỗi nếu không có phần tử 

>>>languages.discard(“Javascript") # Discard không báo lỗi như vậy


Dictionary - Xoá Set


Chúng ta có thể dùng clear và del để xoá


>>> languages.clear()


>>> del languages


Mời bạn đọc thêm bài “Function, Biến và Phạm vi trong Python”.


- Tech Zone -


Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan