images
30/11/2020 06:23 am

Vòng lặp Loop với For - While trong Python

Trong các bài toán về lập trình, việc thực thi vòng loop được coi là một kĩ thuật cơ bản nhất ai cũng cần biết.

Ví dụ: Ta cần sử dụng vòng loop để đếm số lượng (số lượng đơn hàng, số sản phẩm), để tính tổng (tổng giá trị đơn hàng, trung bình), tìm max, min, tìm kiếm và lọc dữ liệu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ thuật sử dụng Loop trong python với For và While.


Nhập giá trị từ bàn phím


Để nhập giá trị từ bàn phím, bạn sử dụng hàm input(“Mô tả"). Ví dụ:


>>> x = input(“Hãy nhập một số từ bàn phím:”)


Khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy dòng chữ 


Hãy nhập một số từ bàn phím:


Bạn nhập vào 1 số bất kì, ví dụ 10. Khi đó, kiểm tra giá trị của x, bạn sẽ nhận được:

>>>x

‘10’


Lưu ý: Khi nhập giá trị từ bàn phím, bạn sẽ nhận được 1 xâu. Vì vậy hãy chuyển đổi nó sang số bằng các hàm chuyển kiểu dữ liệu đã học. Ví dụ: int(x) = 10.


While loop


Vòng lặp while sẽ chạy cho tới khi điều kiện condition không còn được thoả mãn. Cú pháp của While là:


>>> while(condition):

           print(“chạy vòng lặp”)


Ví dụ:

>>> while True:

           print(“Chạy vòng lặp mãi mãi")


While loop


Lưu ý khi sử dụng while loop hay if,else, cần có dấu : và indentation

Ví dụ: In các số từ 1 tới 10:

>>> x = 0

>>> while x < 10:   

            x += 1

           print(x)


For Loop


Vòng lặp For được sử dụng để thực thi logic lặp với một danh sách (sequence). Ví dụ như sau:


>>> list = [1,2,4,5,7]

>>> for i in list:

    print(i)


Dòng lệnh này sẽ cho phép in ra toàn bộ các phần tử trong mảng. Cú pháp cần lưu ý ở đây là for x in Y. Lúc này x sẽ được tạo ra và lần lượt được gán từng giá trị trong Y. Y có thể là list, xâu, tuple, set...


Ví dụ:

>>> list = [“tech", “zone", “fun", “hello", “python", “programming"]

>>> for i in list:

    print(i) # In ra lần lượt các phần tử trong mảng


>>> s = “techzonefun"

>>> for c in s:

           print(c) # In ra từng kí tự trong chuỗi techzonefun:


t

e

h

...


Loop với break, continue


Break là từ khóa được sử dụng để ngắt một vòng lặp:


Ví dụ: In ra các chuỗi trong danh sách sau, dừng lại khi gặp từ đầu tiên:

>>> list = [“tech", “zone", “fun", “hello", “python", “programming"]

>>> for i in list:

    print(i)

            break


Ví dụ: Dừng việc in xâu sau khi gặp từ  fun:

>>> for i in list:

print(i)

           if i == “fun":

             break


Continue là từ khóa được sử dụng để bỏ qua logic của 1 vòng lặp:


Ví dụ: In ra các chuỗi trong danh sách sau, bỏ qua không in từ “hello”:

>>> list = [“tech", “zone", “fun", “hello", “python", “programming"]

>>> for i in list:

print(i)

         if i == “hello”:

           continue


Lưu ý: continuebreak được sử dụng được cho cả For và While.


Mời các bạn đọc thêm bài “Kiểu List và Tuples trong Python”.


- Tech Zone -

Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan