Fun Puzzle: Tìm số đúng trong dấu hỏi chấm

15/12/2020 09:14 am

Suy luận để tìm số đúng trong dấu hỏi chấm dưới đây:


Đáp án:

.

.

.

.

.

Ta có quy luật sau:

94=(9+4)*4 - 4

85=(8+5)*5 - 5

52=(5+2)*2 - 2

83=(8+3)*3 - 3

--> 54 =(5+4)*4 - 4 =32

- Tech Zone -

Cùng cười thả ga