Fun Puzzle: Tìm số đúng trong dấu hỏi chấm

07/03/2021 02:35 am

Tìm số trong dấu hỏi chấm


Đáp án:

.

.

.

.

.

.

Nếu ghép 2 chữ số hàng ngang thành 1 số, ta có thể thấy quy luật: 

47*2=94

37*2=74

--> Trong dấu hỏi chấm sẽ là số 7 --> 39*2=78


- Tech Zone -
Cùng cười thả ga