Fun Puzzle: Tìm số đúng trong dấu hỏi chấm

03/05/2021 06:25 pm


Đáp án:

.

.

.

.

.

.

.

Quan sát các hình ta sẽ thấy:

- Hình 1 có 9 giao điểm

- Hình 2 có 1 giao điểm

- Hình 4 có 4 giao điểm

--> Số cần tìm là 4

- Tech Zone -

Cùng cười thả ga