Fun Puzzle: Tìm số đúng trong dấu hỏi chấm

27/01/2021 04:23 am

Số tiếp theo trong dãy số là số mấy?Đáp án:

.

.

.

.

.

.

Nhìn vào hình trên ta có thể thấy số điểm nối ở mỗi con số được xếp theo thứ tự giảm dần:

Số 8: có 6 điểm nối

Số 9: có 5 điểm nối

Số 5: có 4 điểm nối

Số 3: có 3 điểm nối

Số 7 có 2 điểm nối

--> số còn lại chỉ có 1 điểm nối: Số 1- Tech Zone -

Cùng cười thả ga